thumbnail

Tính từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau học về chủ đề miêu tả hình dáng bên ngoài của một người. Tiếp tục bài học hôm nay chúng ta sẽ học về các tính từ miêu tả tính cách con người trong Tiếng Anh. Cùng OEC học tập và nâng cao vốn từ vựng của mình nhé!

...
|

Good characteristics                                                                 

1. ambitious /æm’biʃəs/: có nhiều tham vọng                                

2. Cautious /’kɔ:ʃəs/ thận trọng, cẩn thận                                               

3. Careful /’keəful/: cẩn thận                                                                 

4. Cheerful /’tʃjəful/ /amusing /ə’mju:ziɳ/: vui vẻ                                       

5. Clever /’klevə/ khéo léo                                                                              

6. tacful /’tæktful/ khéo xử, lịch thiệp                                              

7. Competitive /kəm’petitiv/ cạnh tranh, đua tranh                           

8. Confident /’kɔnfidənt/ tự tin                                                              

9. Creative /kri:’eitiv/: sáng tạo                                                               

10. Dependable /di’pendəbl/: đáng tin cậy                                           

11. Enthusiastic /in’θju:zi’æstik/: hăng hái, nhiệt tình                     

12. Easy-going /’i:zi,gouiɳ/: dễ tính                                                          

13. Extroverted : hướng ngoại                                                                    

14. Faithful /’feiθfuli/: chung thuỷ                                                     

15. introverted: hướng nội                                                                      

16. Generous /’ʤenərəs/: rộng lượng                                                     

17. Gentle /’ʤentl/: nhẹ nhàng                                                                

18. Humorous /’hju:mə/: hài hước

19. Honest /’ɔnist/: trung thực

20. Imaginative /i’mædʤinətiv/: giàu trí tưởng tượng

21. Intelligent /in’telidʤənt/, smart /smɑ:t/: thông minh

22. Kind /kaind/: tử tế

23. Loyal /’lɔiəl/: trung thành

24. Observant /əb’zə:vənst/: tinh ý

 Bad characteristics

1. Aggressive /ə’gresiv/:  hung hăng; xông xáo

2. Dumb /dʌm/:lầm lì, ít nói

3. Pessimistic /,pesi’mistik/: bi quan

 4. Quiet /’kwaiət/: ít nói                  

5. Reckless /’reklis/: hấp tấp

6. Stubborn /’stʌbən/: bướng bỉnh

7. Lazy /’leizi/: lười biếng

8. Hot-tempered /’hɔt’tempəd/: nóng tính

9. Bad-tempered /’bæd’tempəd/: khó chơi

10. Selfish /’selfiʃ/: ích kỷ

11. Mean /mi:n/: keo kiệt

12. Silly /’sili/, stupid /’stju:pid/: ngu ngốc, ngốc                                                                                        nghếch

13. Mad /mæd/: điên, khùng

14. Unkind /ʌn’kaind/: xấu bụng, không tốt

15. Unpleasant /ʌn’pleznt/: khó chịu

16. Cruel /’kruili/: độc ác

 17. Cold /kould/: lạnh lùng

TOP CÁC TRƯỜNG HỌC SINH DU HỌC NHIỀUXem thêm »